Pierwsza krajowa konferencja psychologii osobowości "osobowość 2020"

W dniach 22-24 października 2021, Katedra Psychologii Osobowości KUL zaprasza na pierwszą krajową konferencję psychologii osobowości „Osobowość 2020”. Konferencja będzie roboczym spotkaniem osób zajmujących się teorią i empirycznymi badaniami osobowości, ale przede wszystkim okazją do refleksji i dyskusji:

JAK ROZUMIEMY OSOBOWOŚĆ?

» Jak określamy granice między nauką o osobowości a innymi subdyscyplinami?

» Jakie kierunki badań nad osobowością reprezentowane są w naszym kraju?

» Jakie węzłowe problemy lub kontrowersje dotyczą badania osobowości?

» Jakie metody badania osobowości stosujemy i preferujemy?

» Jak postrzegamy kierunki rozwoju psychologii osobowości?

Różne sposoby definiowania osobowości, aktualnie i w przeszłości, nasuwają kilka pytań:

1. Co jest specyficzne, a co jest wspólne w różnych sposobach definiowania osobowości? Refleksja na ten temat prowadzi między innymi do kwestii koncepcji człowieka jaką nauka o osobowości zakłada, lub do której prowadzi. Stąd jednym z proponowanych zagadnień może być interdyscyplinarna refleksja nad koncepcją natury ludzkiej.

2. Czy nauka o osobowości jako subdyscyplina psychologiczna jest potrzebna oraz jakie są jej ewentualne relacje i koneksje z innymi subdyscyplinami: psychologią społeczną, kliniczną, rozwojową, wychowawczą, organizacji i zarządzania, ekonomiczną, religii, etc.? Czym byłaby psychologia pozbawiona koncepcji osobowości?

3. Czy postępuje stopniowa dekonstrukcja psychologii osobowości, to znaczy, że poszczególne zagadnienia nie tylko się przenikają w poprzek różnych subdyscyplin, ale też zostają przez nie przejmowane, na przykład przez psychologię różnic indywidualnych (cechy), psychologię społeczną (teoria ja), psychologię rozwojową biegu życia (tożsamość), psychologię pozytywną (dojrzałość), psychologię kliniczną (geneza zaburzeń), psychologię zdrowia (optymalne funkcjonowanie)? A gdyby tak, to jakie są tego aktualne i przewidywane skutki? Jakie atuty dla poznania człowieka oraz jakie ograniczenia mogą z tego wynikać?

4. Czy psychologia osobowości wyczerpała możliwości istniejącego paradygmatu? Czy nowy paradygmat jest potrzebny? Czym będzie – jeśli przetrwa – psychologia osobowości w roku 2030? Jaka jest jej sfera najbliższego rozwoju: teorii i metod poznawania osobowości? Jakie są perspektywy neuronauki osobowości?

Te i inne pytania proponujemy jako tematy referatów i panelu. Natomiast przedmiotem sympozjów proponujemy uczynić badania nad osobowością realizowane w poszczególnych ośrodkach. Dodatkowo w formie plakatów będzie można zaprezentować raporty z badań empirycznych. Oczekujemy wielu ciekawych prezentacji i inspirujących dyskusji.

NIE CZEKAJ

WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE